S11 เตรียมจัดตั้งบริษัทย่อยทำธุรกิจบริหารจัดการหนี้หวังเสริมรายได้หลัก

S11 เตรียมจัดตั้งบริษัทย่อยทำธุรกิจบริหารจัดการหนี้หวังเสริมรายได้หลัก

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป (S11) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยประกอบธุรกิจบริหารจัดการหนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิมเติมจากธุรกิจหลักของบริษัท ทุนจดทะเบียน ประมาณ 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ง S11 จะถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว แหล่งที่มาของเงินทุนมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ufabet

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักบรรษัทภิบาล โดยเชื่อมั่นว่าหลักการดังกล่าวเป็นระบบบริหาร
จัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส จึงยึดมั่น และถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำคู่มือบรรษัทภิบาลขึ้น และได้ปรับปรุง
ให้ทันสมัย สอดคล้อง ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ทั้งทาง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม  ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสนับสนุน และ ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ
บุคคลธรรมดา รายย่อยทั่วไป ซึ่งมีรายได้มั่นคงระดับกลาง ถึง ระดับล่าง โดยรถจักรยานยนต์ที่
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อมีราคาเฉลี่ยคันละประมาณ 50,000-52,000 บาท เป็น รถจักรยานยนต์
ยี่ห้อ ที่มี ความนิยมในตลาด ได้แก่ ยี่ห้อ ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ และ คาวาซากิ  เป็นต้น  อีกทั้ง
บริษัทมีบริการหลังการขาย และ  อำนวยความสะดวก ให้แก่ลูกค้า โดย การให้บริการรับต่อภาษี
ทะเบียนรถจักรยานยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยและพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็น การเสริมรายได้
ให้กับบริษัท พร้อมทั้งป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบริษัทอีกด้วย

 1. กลุ่มลูกค้าที่มีเอกสารทางการเงิน
  เป็นกลุ่มที่อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพมั่นคงมีรายได้ที่แน่นอนสามารถ
  ตรวจสอบประวัติเครดิตจากสถาบันการเงินอื่นได้โดยลูกค้าและผู้ค้ำประกันจะต้องมีเอกสาร
  เพื่อประกอบการพิจารณา  คือ  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนา
  สลิปเงินเดือน  พร้อมทั้ง แสดงหลักฐานตัวจริง กับ เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
  อนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 2. กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเอกสารทางการเงิน
  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย รับเหมาทั่วไป ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างโดย
  ลูกค้า และ ผู้ค้ำประกัน จะมีเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณา คือ  สำเนาบัตรประจำตัว
  ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมทั้งแสดงหลักฐานตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
  สินเชื่อต้องไปตรวจสอบข้อมูลที่บ้านของลูกค้าตามที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้

 

 1. 1. กรมการขนส่งทางบก แบบคำขอโอนและรับโอน ผู้เช่าซื้อ เซ็นชื่อ 2 ที่ ตรงผู้รับโอน

  2. หนังสือมอบอำนาจ ผู้เช่าซื้อ เซ็นชื่อ 1 ที่ ตรงผู้มอบอำนาจ

  3. สำเนาบัตรประชาชน  หรือ  บัตรเหลือง  หรือ  บัตรข้าราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เช่าซื้อพร้อมเซ็นชื่อ
  กรณีที่เป็นนิติบุคคล  ใช้บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อ พร้อมกับ  ประทับตรา
  สำคัญของบริษัท

  4. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าที่มีชื่อผู้รับโอน และ  หน้าที่มีหมายเลขที่บ้านของผู้เช่าซื้อ  พร้อมเซ็นชื่อกรณีที่
  เป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ของ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อ พร้อมกับ ประทับตรา
  สำคัญของบริษัท

  5. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล , ใบจดทะเบียนสมรส และ ใบจดทะเบียนหย่า ( ถ้ามี ) ของผู้เช่าซื้อพร้อมเซ็นชื่อใน
  กรณีที่ชื่อ – สกุล ท่าน ไม่ตรงกับตอนที่ทำสัญญา

  6. กรณีที่เป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองบริษัทฯ  อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือ
  ชื่อพร้อมกับประทับตราสำคัญของบริษัท

  7. ใบเสร็จกรมการขนส่งค่าภาษี หรือ สำเนาป้ายวงกลม (กรณีต่อภาษีเอง)

  8. ใบเสร็จพรบ.หรือหางพรบ. (กรณีต่อพรบ.เอง)

  9. ใบตรวจสภาพรถ(ป้ายเหลือง) กรณีเป็นรถป้ายเหลืองโอนกรรมสิทธิ์พร้อมต่อภาษี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>